FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT

Suntem cea mai mare federatie din sistemul de invatamant romanesc. Ne-am luat, din prima zi, în serios misiunea de a construi ce e mai bun pentru membrii nostri de sindicat. Strategia noastra insa, se axeaza si pe interesele elevilor si parintilor, partenerii nostri. Educatia da valoare unei natiuni, iar noi stim cel mai bine ca cei care fac din scoala romaneasca un loc al evolutiei sunt cei care au menirea sa ajute copiii sa creasca frumos.

Cine suntem:

• cea mai mare federatie din invatamant;

• reprezentam 51,14% din numarul total al angajatilor din educatie;

• avem 66 de organizatii sindicale afiliate din intreaga tara;

• reprezentam personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic.

Conferinta Nationala a Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant

Conferinta Nationala analizeaza activitatea federatiei si a organelor de conducere; stabileste directiile de actiune ale federatiei pe termen mediu si lung;modifica si aproba statutul federatiei etc.

Colegiul National al Liderilor are următoarele atribuţii:

Colegiul National al Liderilor (CNL) este organismul de conducere a federatiei, care convoaca Conferinta Nationala si propune Conferintei Nationale modificari la statutul federatiei. Totodata, CNL aproba cu/fara modificari Proiectul de Dezvoltare Institutional (P.D.I.) al federatiei, elaborat de Biroul Operativ; analizeaza si hotaraste asupra apelurilor, motiunilor si propunerilor organizatiilor sindicale afiliate; analizeaza si hotaraste asupra cererilor organizatiilor sindicale de amanare a platii cotizatiei catre federatie pe o perioada de cel mult 6 luni; hotaraste declansarea conflictelor de munca si modalitatile de solutionare a acestora; stabileste modul de organizare si desfasurare a conflictelor de munca; aproba cererile de afiliere de noi organizatii; hotaraste cuantumul cotizatiei pe care sindicatele afiliate trebuie sa o achite federatiei; hotaraste asupra infiintarii unor uniuni teritoriale, in conditiile legii etc

Biroul Operativ are următoarele atribuţii:
 • asigură conducerea federaţiei între şedinţele Colegiului Naţional al Liderilor;
 • elaborează strategia pentru soluţionarea revendicărilor stabilite de către Colegiul Naţional al Liderilor;
 • informează Colegiul Naţional al Liderilor asupra stadiului îndeplinirii hotărârilor;
 • propune spre aprobare, Colegiului Naţional al Liderilor, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, al P.D.I.-ului şi proiectele planurilor anuale de activitate;
 • verifică semestrial derularea execuţiei bugetare;
 • asigură rezolvarea problemelor reieşite din propunerile Colegiului Naţional al Liderilor;
 • hotărăşte asupra convocării Colegiului Naţional al Liderilor;
 • analizează activitatea şi propune spre sancţionare membrii organelor de conducere şi/sau organizaţiile sindicale care încalcă prevederile statutare sau aduc grave prejudicii federaţiei şi activităţii acesteia;
 • analizează şi hotărăşte sau supune dezbaterii Colegiului Naţional al Liderilor apelurile, moţiunile şi propunerile organizaţiilor sindicale afiliate, conform ariei de competenţă;
 • hotărăşte şi aprobă contribuţiile federaţiei pentru unele acţiuni profesionale, sociale, culturale şi sportive, cu încadrarea în bugetul alocat acestor acţiuni;
 • hotărăşte plata cotizaţiilor pe care federaţia le datorează organizaţiilor sindicale internaţionale şi altor organisme internaţionale a căror membră este şi, respectiv, confederaţiei sindicale naţionale la care este afiliată;
 • hotărăşte semnarea unor contracte de consiliere cu persoane fizice autorizate sau cu firme de consultanţă, pe diverse domenii;
 • desemnează reprezentanţii federaţiei în diverse organisme departamentale, naţionale sau internaţionale, de interes sindical sau profesional;
 • hotărăşte asupra problemelor de personal şi salarizare ale federaţiei, precum şi asupra indemnizaţiilor şi premiilor acordate membrilor organelor de conducere şi salariaţilor, în raport cu activitatea depusă, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în buget;
 • hotărăște acordarea de premii membrilor sindicatelor afiliate care au desfășurat activități deosebite, în interesul federației;
 • ia act de suspendarea de drept a contractului individual de muncă al membrilor Biroului Operativ cu activitate permanentă la federaţie;
 • hotărăşte angajarea unor consilieri sau experţi ai federaţiei;
 • întocmeşte rapoarte de activitate, pe care le prezintă Colegiului Naţional al Liderilor;
 • propune Colegiului Naţional al Liderilor rectificarea bugetului aprobat;
 • desemnează reprezentanţii federaţiei care să negocieze cu conducerile administrative locale şi/sau centrale şi care să reprezinte interesele membrilor de sindicat;
 • propune convocarea Conferinţei Naţionale, propunere ce va fi supusă aprobării Colegiului Naţional al Liderilor;
 • alte sarcini delegate de Colegiul Naţional al Liderilor.
 • propune Colegiului Naţional al Liderilor cheltuielile pentru activităţile economice, investiţiile, reparaţiile capitale, mijloacele fixe ce depăşesc echivalentul în lei a 25.000 euro.
Back to top of page