Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale cursantului​

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, având în vedere prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date (denumit în continuare „Regulamentul), are nevoie de acordul dumneavoastră explicit pentru utilizarea următoarelor categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, vârsta, funcția ocupată, unitatea de învățământ de proveniență, localitate, județ, gradul didactic, experiența didactică (ani), mediul de rezidență, date de autentificare (pe platforma e-learning a F.S.L.I.), imagine, video, email. Datele dumneavoastră sunt colectate, în calitate de operator de date cu caracter personal, de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta, nr.32, sector 5, telefon 021.315.16.95, fax. 021.312.58.37, e-mail fsli@fsli.mentenantapc.ro, reprezentată legal prin președinte – dl. Simion Severel HANCESCU.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libere circulaţie a acestor date  şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind  protecţia datelor), informațiile furnizate prin acest formular sunt protejate, prelucrarea datelor însemnând înscrierea la webinar, emiterea adeverinței de participare și primirea de informații relevante, pe viitor, despre următoarele evenimente organizate de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI).

Datele personale vor fi păstrate pe toată durata derulării evenimentelor online, precum și ulterior, în conformitate cu prevederile legale privitoare la organizarea arhivelor.

Vă informăm că, în calitate de persoană vizată, aveţi următoarele drepturi: – dreptul de acces – dreptul de a primi informaţii privind activitățile de prelucrare a datelor personale;-dreptul de rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte sau dreptul de a obține completarea datelor care sunt incomplete;-  dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;- dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege; -dreptul de opoziţie – dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc. – dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi, în anumite condiţii, datele personale pe care le-ati furnizat, într-un format structurat și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator; -dreptul de a depune plângere – dreptul de a depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;-dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Back to top of page